ĐĨA CẮT CÔNG NGHIỆP

mỗi trang
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC-CALL: 0985843778

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø38 (mm) (C) Đường kính trong: Ø4 (mm) (H) Chiều cao: 520 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

ĐĨA CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø32 (mm) (C) Đường kính trong: Ø2.8 (mm) (H) Chiều cao: 350 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CẮT ỐNG

ĐĨA CẮT ỐNG

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø32 (mm) (C) Đường kính trong: Ø2.8 (mm) (H) Chiều cao: 350 (mm)
Call: 0985-843-778
LƯỠI CẮT CÔNG NGHIỆP

LƯỠI CẮT CÔNG NGHIỆP

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø32 (mm) (C) Đường kính trong: Ø2.8 (mm) (H) Chiều cao: 350 (mm)
Call: 0985-843-778
DAO TRÒN CẮT ỐNG THỦY LỰC

DAO TRÒN CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø32 (mm) (C) Đường kính trong: Ø2.8 (mm) (H) Chiều cao: 350 (mm)
Call: 0985-843-778
LƯỠI CẮT ỐNG THỦY LỰC

LƯỠI CẮT ỐNG THỦY LỰC

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø32 (mm) (C) Đường kính trong: Ø2.8 (mm) (H) Chiều cao: 350 (mm)
Call: 0985-843-778
ĐĨA CĂT- MS THÚY ÁI -0985843778

ĐĨA CĂT- MS THÚY ÁI -0985843778

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø32 (mm) (C) Đường kính trong: Ø2.8 (mm) (H) Chiều cao: 350 (mm)
Call: 0985-843-778

Top

   (0)